Policyer

Policyer

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Så här ser TiksPac på det uppdaterade skyddet för personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

De personuppgifter som samlas in är begränsade till sådant som brukar stå på visitkort. Alltså förnamn, efternamn, titel, arbetsuppgift, arbetsgivare / företag, adress till arbetet, e-post till arbetet, telefon till arbetet. I vissa fall kan vi dessutom komplettera med ytterligare information relaterad till arbetet, som företagsstorlek, bransch etc.

Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.

Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

Vi informerar berörda parter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

 

Allmänt

Vår personuppgiftspolicy beskriver hur TiksPac AB (publ) behandlar personuppgifter. Vi respekterar allas rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att alla är medveten om vilka typer av information vi samlar in, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också vilka rättigheter man har och hur man kan kontakta oss vid frågor om användningen av personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvar

TiksPac AB (556856-0063) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom TiksPac-koncernen enligt denna personuppgiftspolicy.

 

Frågor

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på följande adress:

TiksPac AB
Att. Personuppgiftsbiträde

Box 51

311 21 Falkenberg

E-post: gdpr@tikspac.com

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).

 

Personuppgiftspolicy

Klicka här för att ta del av vår fullständiga Personuppgiftspolicy (Personuppgiftspolicy)

 ETISKA RIKTLINJER

TiksPac ska tillämpa högt ställda etiska och moraliska värderingar. Det gäller såväl våra egna aktiviteter som i relation till andra.

För TiksPac innebär högt ställda etiska och moraliska värderingar följande:

• Korrekt agerande gentemot andra, d.v.s. medarbetare, samarbetspartners, kunder, leverantörer och andra intressenter.

• TiksPacs medarbetare ska inte vara inbegripna i något som skulle kunna vara till skada för företaget eller dess anställda.

• Alla TiksPacs medarbetare ska agera enligt högt ställda etiska principer i alla situationer. De ska t.ex. vara uppriktiga och ärliga.

• Alla TiksPacs medarbetare ska alltid skilja mellan sina egna privata intressen och företagets intressen på så sätt att intressekonflikter förhindras.

• Konfidentiell information om företaget får inte yppas till andra.

• Varje enskild medarbetare (oavsett position) och styrelseledamot är skyldig att motverka ageranden och beteenden som kan skada TiksPacs anseende.

• Vi ska behandla varandra respektfullt, oavsett på vilken nivå inom TiksPac vi arbetar.

 Hållbarhets- Kvalitets- och Miljöpolicy 

TiksPac ska kontinuerligt utveckla produkter och tjänster som överensstämmer med kundernas behov. Detta för att vi ska kunna behålla och stärka det förtroende våra kunder visar oss.

Det gör TiksPac genom att

 • Sätta kunden i fokus och tillgodose kundens behov och krav på bästa sätt

• Skapa långsiktiga kundrelationer genom öppen och direkt kommunikation

• Samarbeta med engagerade och skickliga medarbetare

• Slutföra uppdrag i tid och med högsta kvalitet

• Lösa kundernas problem på ett sådant sätt att varje projekt kan användas som referens

• Skapa ett bra samarbete som ger mervärde för alla inblandade.

Tag del av vår Hållbarhets- Kvalitets- och Miljöpolicy “Klicka här”