Policyer

Policyer

ETISKA RIKTLINJER

TiksPac ska tillämpa högt ställda etiska och moraliska värderingar. Det gäller såväl våra egna aktiviteter som i relation till andra.

För TiksPac innebär högt ställda etiska och moraliska värderingar följande:

• Korrekt agerande gentemot andra, d.v.s. medarbetare, samarbetspartners, kunder, leverantörer och andra intressenter.

• TiksPacs medarbetare ska inte vara inbegripna i något som skulle kunna vara till skada för företaget eller dess anställda.

• Alla TiksPacs medarbetare ska agera enligt högt ställda etiska principer i alla situationer. De ska t.ex. vara uppriktiga och ärliga.

• Alla TiksPacs medarbetare ska alltid skilja mellan sina egna privata intressen och företagets intressen på så sätt att intressekonflikter förhindras.

• Konfidentiell information om företaget får inte yppas till andra.

• Varje enskild medarbetare (oavsett position) och styrelseledamot är skyldig att motverka ageranden och beteenden som kan skada TiksPacs anseende.

• Vi ska behandla varandra respektfullt, oavsett på vilken nivå inom TiksPac vi arbetar.

KVALITETSPOLICY

TiksPac ska kontinuerligt utveckla produkter och tjänster som överensstämmer med kundernas behov. Detta för att vi ska kunna behålla och stärka det förtroende våra kunder visar oss.

Det gör TiksPac genom att

 • Sätta kunden i fokus och tillgodose kundens behov och krav på bästa sätt

• Skapa långsiktiga kundrelationer genom öppen och direkt kommunikation

• Samarbeta med engagerade och skickliga medarbetare

• Slutföra uppdrag i tid och med högsta kvalitet

• Lösa kundernas problem på ett sådant sätt att varje projekt kan användas som referens

• Skapa ett bra samarbete som ger mervärde för alla inblandade.